Účinně Vám pomáháme orientovat se v pojištění průmyslových podniků a podnikatelské oblasti, nebo soukromém pojištění majetku, penzijním i životním pojištění. Jsme Vaším nestranným rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany k danému riziku, při rozhodování o účelnosti předmětu pojištění k výši ceny. Spolehlivě vedeme v případě pojistné události a poskytuje odbornou pomoc při jejím plnění. Trvale pečujeme o Vaši pojistku s ohledem na měnící se nabídku pojistného trhu.

Poskytujeme komplexní poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti pojištění:

 • výběr a vyhodnocení pojistných rizik, sestavení návrhů na pojistné krytí a jejich předkládání pojistitelům
 • vyhodnocení nabídky jednotlivých pojišťoven co do obsahu pojistného krytí a výše pojistného před konečným rozhodnutím klienta
 • zajištění účelného uspořádání pojistných smluv
 • poskytování celoročního servisu a pomoc při vyřizování pojistných událostí
 • aktivní pomoc s administrativou při vyřizování pojistných událostí
 • v případech, kdy Vám vznikla škoda, např. za kterou prokazatelně odpovídá jiný účastník silničního provozu vyhledání odpovídajícího zastoupení a v případě D.A.S. pojištění právní ochrany aktivní pomoc s administrativou
 • aktivní pomoc v případě, kdy se dostanete do sporu s některou z pojišťoven
 • vypracování znaleckých posudků, ocenění vozidel, strojů a strojních zařízení (za účelem prodeje, dědictví, pojištění, darů, vkladů do obchodního majetku, předmanželské smlouvy, dražby, likvidace, konkurzy, poskytnutí úvěrů, daňové a celní řízení atd…)
 • aktivní pomoc s řešením Vašich právních nároků vyplývajících ze zákona a ze sjednané pojistné smlouvy (zákonné termíny, správnost a přiměřenost výpočtů pojišťoven…)

 

Návod na provedení ověření oprávnění zprostředkovatele

Zadání webové stránky pro vyhledávání subjektů registrovaných a jejich ověření u ČNB pro oblast
finančních služeb
1. zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
2. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření v platném znění,
3. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
4. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění.

Návod na provedení ověření oprávnění zprostředkovatele

WHISTLEBLOWING

SYSTÉM OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

 

Vnitřní oznamovací systém

 

Společnost První moravská brokerská společnost, s.r.o. (dále „Společnost“) se sídlem Štefánikova 134/64, 612 00 Brno v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZoOO“) a souvisejícími právními předpisy, zákonem č. 253/2008 Sb. v platném znění, uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

 

 

Stanovení podmínek a postupů pro přijímání vnitřního oznámení protiprávního jednání zaměstnanců, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „právní předpisy“), zákonem č. 171/2023 Sb., zákonem č. 172/2023 Sb.,  zákonem č. 253/2008 Sb., platném znění

 

 

 1. O jaké protiprávní jednání se může jednat

 

Dle ZoOO je možné oznámit společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání které:

 1. má znaky trestného činu
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty alespoň ve výši 100 000 Kč,
 3. porušuje tento zákon
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis

Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných

ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 1. daně z příjmů právnických osob,
 2. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 3. ochrany spotřebitele,
 4. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí,
 7. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 8. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 9. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 10. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 11. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 12. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 13. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 

2. Kdo může být oznamovatelem:

 • zaměstnanec, člen statutárního orgánu, dobrovolník, praktikant, dodavatel dodávek či služeb,
 • žadatel o práci,
 • uchazeč o obdobnou činnost jako je poskytování dodávek či služeb apod.
 • OSVČ spolupracující se společností

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst.3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se při zachování anonymity s Vámi Příslušná osoba bude moci spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

 

3. Jak lze Oznámení učinit

 

Oznamovatel může Oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tzv. Příslušné osobě:

 • písemně, ústně, na žádost oznamovatele osobně
 • o ústním oznámení musí být pořízen záznam; se souhlasem oznamovatele je možné pořídit zvukovou nahrávku oznámení.

Příslušná osoba:

 • Jiří Lakota

 

Mailem na adresu: : lakota@pmbs.cz

Telefonicky na číslo: +420 603 879 121

V listinné podobě nebo osobně1) na adrese: První moravská brokerská společnost, s.r.o., Štefánikova 134/64, 612 00 Brno

1) osobně po předchozí domluvě termínu

 

 1. Náležitosti Oznámení

 

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím bude Příslušná osoba komunikovat.

 

5. Povinnosti Oznamovatele

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

 1. Vnější oznamovací systém

 

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZoOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Finanční analytický úřad (FAÚ)

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

 

PRVNÍ MORAVSKA BROKERSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

1.8.2023