Účinně Vám pomáháme orientovat se v pojištění průmyslových podniků a podnikatelské oblasti, nebo soukromém pojištění majetku, penzijním i životním pojištění. Jsme Vaším nestranným rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany k danému riziku, při rozhodování o účelnosti předmětu pojištění k výši ceny. Spolehlivě vedeme v případě pojistné události a poskytuje odbornou pomoc při jejím plnění. Trvale pečujeme o Vaši pojistku s ohledem na měnící se nabídku pojistného trhu.

Poskytujeme komplexní poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti pojištění:

 • výběr a vyhodnocení pojistných rizik, sestavení návrhů na pojistné krytí a jejich předkládání pojistitelům
 • vyhodnocení nabídky jednotlivých pojišťoven co do obsahu pojistného krytí a výše pojistného před konečným rozhodnutím klienta
 • zajištění účelného uspořádání pojistných smluv
 • poskytování celoročního servisu a pomoc při vyřizování pojistných událostí
 • aktivní pomoc s administrativou při vyřizování pojistných událostí
 • v případech, kdy Vám vznikla škoda, např. za kterou prokazatelně odpovídá jiný účastník silničního provozu vyhledání odpovídajícího zastoupení a v případě D.A.S. pojištění právní ochrany aktivní pomoc s administrativou
 • aktivní pomoc v případě, kdy se dostanete do sporu s některou z pojišťoven
 • vypracování znaleckých posudků, ocenění vozidel, strojů a strojních zařízení (za účelem prodeje, dědictví, pojištění, darů, vkladů do obchodního majetku, předmanželské smlouvy, dražby, likvidace, konkurzy, poskytnutí úvěrů, daňové a celní řízení atd…)
 • aktivní pomoc s řešením Vašich právních nároků vyplývajících ze zákona a ze sjednané pojistné smlouvy (zákonné termíny, správnost a přiměřenost výpočtů pojišťoven…)

 

Návod na provedení ověření oprávnění zprostředkovatele

Zadání webové stránky pro vyhledávání subjektů registrovaných a jejich ověření u ČNB pro oblast
finančních služeb
1. zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
2. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření v platném znění,
3. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
4. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění.

Návod na provedení ověření oprávnění zprostředkovatele

 

VNITŘNÍ OZNAMOVCÍ SYSTÉM  Whistleblowing  „VOS“

 1. Účel

Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „právní předpisy“), zákonem č. 171/2023 Sb.

 1. Oblast platnosti

Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti První brokerská moravská společnost, s.r.o. a taktéž OSVČ v postavení VZ, DPZ (dále jen „spolupracovníci, resp. PZ) v rámci obchodu společnosti. Za udržování této směrnice odpovídá jednatel či jím podřízení vedoucí zaměstnanci.

 1. Zkratky a definice

3.1 Zkratky

PZ                              pojišťovací zprostředkovatel

1.mbs                        První moravská brokerská společnost, s.r.o.

ZDPZ                         Zákon o distribuci pojištění a zajištění v platném znění

Whistleblowing        Zákon o ochraně oznamovatelů

 1. Související dokumentace

Zákon č. 171/2023 Sb.

Zákon č. 172/2023 Sb.

 1. struktura směrnice

5.1.Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém u společnosti, tj. povinného subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.

5.2.Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.

5.3. Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:

Jiří Lakota

mail: lakota@pmbs.cz, mob: +420 603 879 121

adresa pro písemné podání: První moravská brokerská společnost, s.r.o., Štefánikova 134/64, 612 00 Brno

5.4. Společnost pro účely podávání písemných oznámení rovněž zřizuje fyzickou schránku, jež je umístěna v areálu společnosti a označena logem společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“.

6. POPIS ČINNOSTÍ

6.1. Popis postupu

Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:

oznámení“ – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,

o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;

pověřená osoba“ – osoba určená společností v článku 5.3. tohoto vnitřního předpisu

oznamovatel“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;

společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a jíž se rozumí:

 • osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 • osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 • osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
 • osoba oznamovatelem ovládaná,
 • právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 • právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 • osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
 • svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;

odvetné opatření“ – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci,
 • pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti;

ministerstvo“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2.

6.2. Oznámení a postup po podání oznámení

6.2.1. Způsob podávání a přijímání oznámení

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ministerstvu a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného společností ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

6.2.2Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:

 • odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby,
 • prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), nebo
 • vhozením do schránky zřízené společnosti

6.2.3. Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:

 • podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření nebo příslušná osoba neposoudila oznámení,
 • má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 • má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožena působnost ministerstva.

6.2.4. O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně    vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:

 • oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 • je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

6.2.5. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně.

6.3.Posouzení důvodnosti podaného oznámení

6.3.1. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím ledaže:

 • oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 • je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

6.3.2. Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:

 • je důvodné, navrhne vedení společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
 • je nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, nebo
 • není oznámením podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

6.4.   Přijetí vhodných opatření

6.4.1. V případě shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba vedení společnosti vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která společnost příjme, případně přijme jiná vhodná opatření.

6.4.2.O přijatých opatřeních vedení společnosti neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele ledaže:

 • oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 • je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

 6.5.   Pravidla pro poskytnutí údajů

6.5.1. Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

6.5.2. Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

 1. Zaznamenávání, evidence a uchovávání oznámení

7.1. Zaznamenávání ústně podaných oznámení

7.1.2. V případě ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka (v případě souhlasu oznamovatele) nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.

7.1.3. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

 1. Evidence a uchovávání oznámení

8.1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jemu tyto údaje známy,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jemu její totožnost známa, a
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.

8.2.Oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.

 9. Přestupky oznamovatelů

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000, – Kč.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1    Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 01.08.2023.

10.2.   Tento vnitřní předpis může být ze strany společnosti kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.

10.3.   Všichni spolupracovníci společnosti budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.

 

První moravská brokerská společnost, s.r.o.

V Brně dne 1.8.2023