Přehled pojistných produktů První moravské brokerské společnosti, s.r.o. – produktové infolisty – informace k vybraným pojistným produktům:

 

Pojištění vozidel:

Životní pojištění:

Cestovní pojištění:

Pojištění majetku:

Pojištění v oblasti podnikání:

Ostatní:

Základem pro poskytování služeb První moravské brokerské společnosti, jako samostatného zprostředkovatele je komplexní přístup k celé problematice pojištění.
Pro každého klienta PMBS je přidělen konkrétní pracovník, nebo je sestaven servisní tým, který je k dispozici ve všech otázkách jeho pojištění a řízení rizik.

Základním předpokladem profesionálního fungování PMBS s.r.o. je :

  1. pravidelná a stálá analýza pojistného trhu (mapování pojistných rizik a druhů pojištění)
  2. sledování ukazatelů finanční síly pojistitelů včetně zajistné problematiky pojišťoven ( to znamená, že pojistitel bude schopen dostát svým závazkům vůči pojištěným)
  3. vyhodnocování nabídek jednotlivých pojišťoven ( zajištění odborného poradenství a orientace při výběru nejvhodnějších pojistných produktů)
  4. ručíme za kvalitu námi zprostředkovaného pojištění a přebíráme odpovědnost za uplatnitelnost nároku na pojistné plnění ze smlouvy

 

INFORMACE O PŘÍSTUPU K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

  1. ÚVOD

1.1 Cílem tohoto dokumentu je transparentně informovat zájemce o finanční služby společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. IČ 494 52 436, která je samostatným zprostředkovatelem pojištění a zajištění (dále jako „ PMBS“), a její zákazníky, o jejím přístupu k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

  1. SOUČASNÝ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

2.1 Protože začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování faktorů udržitelnosti – aspekty udržitelnosti jsou známé pod zkratkou ESG z anglického Environment, Social a Governance 1) – je v mnoha ohledech teprve na začátku a jedná se o dlouhodobý kontinuální proces, pravidelně vyhodnocujeme adekvátnost naší obchodní strategie a cíle tak, aby odpovídaly i měnícímu se světu kolem nás společně s názory odborné veřejnosti a legislativců.

2.2 V současné době nemáme komplexní informace od tvůrců finančních produktů, kterým jsme zprostředkovatelem, abychom mohli brát plnohodnotně do úvahy ESG aspekty. Zpřístupnění komplexních informací je očekáváno   průběhu roku 2023 vzhledem k složité situaci v rámci uznávání zdrojů, která mají společný ukazatel „UDRŽITELNOST“. Z tohoto důvodu při poskytování našich služeb ESG aspekty ve smyslu zmíněného nařízení zatím nejsme  schopni plnohodnotně zohledňovat.

2.3 Stejně tak tyto aspekty nezohledňujeme v odměňování, když z velké části kopírujeme politiku odměňování samotných tvůrců finančních produktů a informace, že dopady ESG v rámci taxonomie nejsou propisovány do této oblasti. V odměňování se však řídíme pravidlem fair play, což motivuje naše poradce poskytovat vždy jen tu nejvyšší kvalitu. Otázka tzv. taxonomie je tématem zejména pro držitele produktů.

2.4 Jako společnost však na integraci ESG aspektů nerezignujeme, protože věříme, že zodpovědné chování v této oblasti leží na každém z nás. Proto je již dnes je pro nás samozřejmostí dodržování etických kodexů, postupů v oblasti boji proti korupci a úplatkářství, genderová vyváženost v rámci statutárních orgánů, nediskriminační prostředí – rovné příležitosti, důraz na efektivní využívání zdrojů a rozvoj elektronických procesů šetrných k přírodě, či podpora neziskových organizací. Věříme, že taková firemní kultura, přirozeně ovlivní i naše zaměstnance, ale i klienty a propíše se do kvality procesu při poskytování našich služeb.

  1. PLÁNY DO BUDOUCNA

3.1 Svět kolem nás se vyvíjí a my se snažíme neustále zlepšovat při poskytování našich služeb, a to i v oblasti ESG. Do budoucna proto usilujeme o nabídku nových produktů, které budou odpovídat faktorům ESG ve smyslu zmíněného nařízení 1). Pod písmenem „E“ (Environment) se ukrývá faktor dopadů firem na životní prostředí (nakládání s odpady a mnohé další). Písmeno „S“ (Social) lze charakterizovat jako faktor sociálních kritérií (etika, podpora zdraví a bezpečnosti a další). Konečně písmeno „G“ (Governance) představuje odpovědné řízení společnosti (boj proti korupci, rozmanitost složení vedení společnosti s ručením omezeným a další)

 

Vedení společnosti První moravská brokerská společnost, s.r.o.

 

CÍLOVÉ TRHY

Cílem je informovat, pro koho jsou produkty jednotlivých pojišťoven vhodné a jestli klienti nebo potencionální klienti do konkrétního cílového trhu patří.

Dokumenty s cílovými trhy jsou určené především zprostředkovatelům pojištění.  Dokumenty pro naše smluvní partnerské pojišťovny hovořící o „Cílových trzích“ jsou dostupní na stránkách České asociace pojišťoven –  Česká asociace pojišťoven – CÍLOVÉ TRHY (cap.cz)