Přehled pojistných produktů První moravské brokerské společnosti, s.r.o. – produktové infolisty – informace k vybraným pojistným produktům:

 

Pojištění vozidel:

Životní pojištění:

Cestovní pojištění:

Pojištění majetku:

Pojištění v oblasti podnikání:

Ostatní:

Základem pro poskytování služeb První moravské brokerské společnosti, jako samostatného zprostředkovatele je komplexní přístup k celé problematice pojištění.
Pro každého klienta PMBS je přidělen konkrétní pracovník, nebo je sestaven servisní tým, který je k dispozici ve všech otázkách jeho pojištění a řízení rizik.

Základním předpokladem profesionálního fungování PMBS s.r.o. je :

 1. pravidelná a stálá analýza pojistného trhu (mapování pojistných rizik a druhů pojištění)
 2. sledování ukazatelů finanční síly pojistitelů včetně zajistné problematiky pojišťoven ( to znamená, že pojistitel bude schopen dostát svým závazkům vůči pojištěným)
 3. vyhodnocování nabídek jednotlivých pojišťoven ( zajištění odborného poradenství a orientace při výběru nejvhodnějších pojistných produktů)
 4. ručíme za kvalitu námi zprostředkovaného pojištění a přebíráme odpovědnost za uplatnitelnost nároku na pojistné plnění ze smlouvy

 

Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti v souladu se zněním čl.13 Nařízení (EU) 2022/1288

První moravská brokerská společnost, s.r.o. zveřejňuje informace podle čl. 4 odst. 5 Nařízení (EU) 2019/2088 v souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení (EU) 2022/1288.

  

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost je zveřejňováno v souladu s nařízením (EU) 2019/2088, ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“), a dále v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (dále jen „RTS“).

První moravská brokerská společnost, s.r.o. v současné době neřadí a nevybírá produkty na základě konkrétní metodologie ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, či kritérií nebo prahových hodnot vycházejících z hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, a to i v souvislosti s postupně zveřejňovanými a zpracovávanými informacemi účastníky finančního trhu, a současně se začleňovanou problematikou hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti z pozice investičních rozhodnutí při realizaci  pojišťovacího poradenství. K pojišťovacímu poradenství Společnosti dochází na úrovni jednotlivých finančních poradců Společnosti, a tedy i k doporučení pojistných produktů s investiční složkou v souladu s potřebami a požadavky klienta, jeho preferencemi týkajících se udržitelnosti a jejich specifiky, dostupnými informacemi zveřejňovanými účastníky trhu, a posouzení všech těchto faktorů.

Nezohledňování nepříznivých dopadů poradenství na faktory udržitelnosti

První moravská brokerská společnost, s.r.o. v souladu s čl. 4 odst. 5 SFDR prohlašuje, že v současné době nezohledňuje jako finanční poradce ve svém pojišťovacím poradenství žádné nepříznivé dopady investičního rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Důvody pro toto prohlášení jsou následující:

První moravská brokerská společnost, s.r.o. nabízí svým klientům široké portfolio produktů včetně udržitelných produktů řazených pod čl. 8 i 9 SFDR. Z vyhodnocení zákaznické základny a požadavků, potřeb a cílů našich klientů je zřejmé, že oblast udržitelných investic se teprve začíná na trhu v ČR prosazovat a v distribuci První moravská brokerská společnost, s.r.o. je stále nízký zájem klientů o produkty zohledňující „Udržitelnost“. První moravská brokerská společnost, s.r.o. tak cítí poptávku a povinnost nabízet svým klientům co nejširší a nejpestřejší portfolio, tedy všechny produkty, k jejichž distribuci je oprávněn, a to včetně udržitelných, i těch, které jejich tvůrci neoznačují jako udržitelné.

Dalším důvodem pro tento postup je skutečnost, že při krátkém časovém odstupu od zahájení distribuce udržitelných produktů, legislativních změnách a změnách jejich zařazení, nemá První moravská brokerská společnost, s.r.o. dostatek jasných dat vzhledem k nízkému zájmu zákazníků, a tak nemůže odpovědně určit a identifikovat hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí v případě životního pojištění s investiční složkou na faktory udržitelnosti.

První moravská brokerská společnost, s.r.o. výsledky investičních rozhodnutí svých klientů v oblasti udržitelnosti bude nadále sledovat a na základě zpětné vazby, při dostatečném počtu zákazníků, provede řádné vyhodnocení, které bude průběžně zohledňovat v souladu s požadavky SFDR a navazujících právních předpisů. Pro tyto účely První moravská brokerská společnost, s.r.o. bude tuto informaci v pravidelných, nejméně ročních intervalech aktualizovat v souladu se zněním a nabytím účinnosti Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1253 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1257) ze dne 2.8.2022.

Současný stav v rámci První moravská brokerská společnost, s.r.o., svědčí o minimálním zájmu a tendenci distribuovat takovýto produkt a dále dle informací z finančního trhu vyplynulo, že výslovný zájem klientů o udržitelné produkty činí přibližně marginální procento (do 1,6%).

První moravská brokerská společnost, s.r.o.

Platnost od: 5.3.2024

verze 3.0

 

INFORMACE O PŘÍSTUPU K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

První moravská brokerská společnost, s.r.o.

se sídlem Štefánikova 134/64, Ponava, 612 00 Brno IČO: 49452436

 

Úvod

Společnost, První moravská brokerská společnost, s.r.o., IČO:49452436, jako samostatný zprostředkovatel distribuující rezervotvorné pojištění, při kterém dochází k poskytnutí rady (dále jen „Společnost“) prostřednictvím tohoto dokumentu informuje potenciální zákazníky a zákazníky Společnosti (dohromady jen „Zákazníci“) o problematice udržitelného rozvoje a o přístupu Společnosti k udržitelnosti v oblasti finančních služeb.

Dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění OSN nový globální rámec pro udržitelný rozvoj, tzv. Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jejímž základem je 17 cílů udržitelného rozvoje1. Evropská unie potvrdila své odhodlání a odhodlání svých členských států k provádění této Agendy pro udržitelný rozvoj.

Za účelem naplnění těchto cílů přijala Evropská unie soubor právních norem, které mají pomoci směrovat volný kapitál do podniků, které v rámci své činnosti v různé míře zohledňují strategii udržitelného rozvoje. Část povinností dopadá i na činnost Společnosti v oblasti rezervotvorného pojištění.

Relevantní právní předpisy EU pro tuto oblast naleznete zde: www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/udrzitelne-finance/pravni-predpisy.

Těmito pokyny v případě, že je distribuováno rezervotvorné pojištění se má distributor řídit. Je jednoznačně nutné zjišťovat postoj zákazníka k udržitelnosti rozvoje a podle jeho rozhodnutí v rámci investice – rezervotvorné části postupovat.

Je nutné, aby odpovídající produkt včetně příslušného dotazníku pro zjišťování tohoto postoje obsahoval, a tudíž byl pojistitelem v rámci poskytování postupu dle § 79 ZDPZ (RADA) dostatečně identifikován.

Obsahově je složité určit přesně jednotným dotazníkem preferenci zákazníka, a proto je nezbytné používat v tomto případě u produktů s investiční složkou instrumenty z portfolia pojistitelů.

 

  Výklad nejdůležitějších pojmů

Níže uvádíme hlavní pojmy, které Vám pomohou dostatečně pochopit principy regulace udržitelného financování a učinit informované rozhodnutí, zdali a jakým způsobem chcete začlenit udržitelnost do svých investic.

◼ Nařízení SFDR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

◼ Nařízení o taxonomii – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

◼ Rezervotvorné pojištění – životní pojištění, které umožňuje vytvářet z předepsaného pojistného kapitálovou rezervu (pojistný produkt s investiční složkou).

◼ Faktory udržitelnosti (tzv. ESG faktory) jsou:

– Environmentální faktory (Environment – E)

Tyto faktory se zaměřují na oblast ochrany životního prostředí (klima, přírodní zdroje, opatření proti znečišťování, zpracování odpadů, dekarbonizace apod.).

– Sociální faktory (Social – S)

Tyto faktory postihují otázky týkající se společenské odpovědnosti podniků; do této skupiny lze zařadit například oblast lidského kapitálu (hodnocení pracovních podmínek, standardy řízení práce, rozvoj a podpora růstu zaměstnanců, férovost odměňování, dodržování lidských práv), dále různé odpovědnosti

S cíli udržitelného rozvoje dle OSN (tzv. SDGs) se můžete seznámit zde: www.spolecenskaodpovednost.cz/sdgs/

spojené s předmětem činnosti podniku a jeho výrobky (bezpečnost a kvalita produktů, dopady činnosti podniku na společnost, standardy dodavatelských řetězců apod.).

– faktory udržitelného systému správy a řízení (Governance – G)

Tyto faktory se zabývají hodnocením způsobu řízení organizace a lze mezi ně zařadit například kvalitu vnitřní kontroly a postupů v rámci podniku, genderovou vyrovnanost, průhlednost majetkové struktury, účetnictví apod.

◼ Udržitelná investice je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:

 1. a) Environmentálním cílům (E), jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství

nebo

 1. b) Sociálním cílům (S), zejména investice, která přispívají k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, a současně za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení (G), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

◼ Environmentálně udržitelná investice je investice do jedné nebo více hospodářských činností, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné dle Nařízení o taxonomii.

◼ Enviromentální cíle dle Nařízení o taxonomii jsou:

 1. a) zmírňování změny klimatu;
 2. b) přizpůsobování se změně klimatu;
 3. c) udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
 4. d) přechod na oběhové hospodářství;
 5. e) prevence a omezování znečištění;
 6. f) ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

◼ Riziko týkající se udržitelnosti je událost nebo situace v environmentální oblasti (E), sociální oblasti (S) nebo v oblasti správy a řízení (G), která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

◼ Hlavní nepřiznivé dopady na Faktory udržitelnosti jsou nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na Faktory udržitelnosti (ESG Faktory).

◼ Preference týkající se udržitelnosti je volba Zákazníka, pokud jde o to, zda, a pokud ano, do jaké míry, by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z následujících pojistných produktů s investiční složkou:

 1. a) Pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Environmentálně udržitelných investic;
 2. b) Pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Udržitelných investic;
 3. c) Pojistný produkt s investiční složkou, který zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, přičemž kvalitativní nebo kvantitativní prvky prokazující předmětné zohlednění určuje Zákazník.

 

 

◼ Klasifikace pojistných produktů s investiční složkou dle Nařízení SFDR z hlediska míry souladu s cíli udržitelného rozvoje:

 1. a) Pojistné produkty s investiční složkou, které sledují cíl Udržitelných investic (čl. 9 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nejvyšší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje a jsou označovány jako tzv. „Dark green“;
 2. b) Pojistné produkty s investiční složkou, které prosazují environmentální (E) nebo sociální (S) vlastnosti (Faktory), ale nesledují cíl Udržitelných investic (čl. 8 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje, než pojistné produkty s investiční složkou uvedené pod písm. a), a jsou označovány jako tzv. „Light green“;
 3. c) Pojistné produkty s investiční složkou, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti (čl. 6 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje než pojistné produkty s investiční složkou uvedené pod písm. b).

Rezervotvorné životní pojištění

Společnost při distribuci Rezervotvorného pojištění, tj. pojistných produktů s investiční složkou nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

Při poskytování poradenství k pojistným produktům s investiční složkou (Rezervotvorné pojištění) potom Společnost dodržuje následující zásady a pravidla.

◼ prostřednictvím investičního dotazníku od Zákazníka získává a vyhodnocuje informace o jeho případných Preferencích týkajících se udržitelnosti;

◼ zjišťuje a průběžně aktualizuje informace týkající se vlastností doporučovaných pojistných produktů s investiční složkou včetně Faktorů udržitelnosti;

◼ informuje Zákazníka o výsledku posouzení pravděpodobných dopadů Rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu pojistných produktů s investiční složkou, k nimž poskytuje poradenství;

◼ poskytuje Zákazníkovi poradenství k pojistným produktům s investiční složkou, které odpovídají Preferencím Zákazníka týkajících se udržitelnosti;

◼ v rámci prohlášení o vhodnosti informuje Zákazníka rovněž o tom, zda jsou investiční cíle Zákazníka dosaženy zohledněním jeho Preferencí týkajících se udržitelnosti;

◼ nedoporučí Zákazníkovi pojistné produkty s investiční složkou jako produkty, které splňují Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti, pokud tyto pojistné produkty předmětné Preference nesplňují, přičemž Zákazníkovi vysvětlí důvody, proč tak neučinila, a o těchto důvodech vede záznam;

◼ pokud žádný pojistný produkt s investiční složkou nesplňuje Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti a Zákazník se rozhodne v této souvislosti upravit své Preference týkající se udržitelnosti, vede záznamy o rozhodnutí Zákazníka, včetně důvodů tohoto rozhodnutí.

Zásady odměňování zaměstnanců a poradců První moravská brokerská společnost, s.r.o. a začleňování rizik udržitelnosti do těchto zásad dle čl. 5 odst. 1 SFDR 

Zásady odměňování jsou popsány ve vnitřních předpisech První moravská brokerská společnost, s.r.o., kde jsou definovány zásady pobídek pro obě kategorie a požadavky na kvalifikaci pracovníků a finančních poradců v rámci jednotlivých stupňů, jsou zde určeny jednotlivé složky odměny a důvody pro její přiznání či nepřiznání, v současnosti však neobsahují samostatná kritéria, která by vázala odměnu či některé její složky na snižování rizik udržitelnosti či na distribuci udržitelných produktů.

V souladu se řízením rizik a hodnotami První moravská brokerská společnost, s.r.o. je cílem systému odměňování zajistit, aby motivoval všechny odměňované subjekty k řádnému výkonu práce a zprostředkování optimálních finančních produktů našim klientům.

Naším cílem je zabránit možnému střetu zájmů a podstupování nadměrného rizika spojeného s poškozením našich klientů, ztrátou dobré pověsti a poškození firemní kultury, kterou První moravská brokerská společnost, s.r.o. dlouhodobě buduje.

Transparentnost politik pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do poskytnutého poradenství

První moravská brokerská společnost s.r.o. aktuálně do produktového portfolia nevybírá, neřadí ani nefiltruje pojistné produkty s investiční složkou (produkty rezervotvotného pojištění) na základě ukazatelů, vlastností či rizik týkajících se udržitelnosti ani nemá stanovené jiné politiky týkající se začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého poradenství.

První moravská brokerská společnost s.r.o. jako společensky odpovědná firma

Nezávisle na povinnostech při distribuční činnosti dle SFDR týkajících se udržitelnosti zohledňujeme a dodržujeme následující:

 • Přijetí a dodržování vlastního etického kodexu
 • Přijetí a dodržování předpisů s ohledem na prevenci korupce a předcházení střetu zájmů;
 • Zavádění a zlepšování elektronických procesů a postupné plnění ambice být “bezpapírovou společností“

 

První moravská brokerská společnost, s.r.o.

 

Platnost od: 5.3.2024

Verze 3.0

 

CÍLOVÉ TRHY

Cílem je informovat, pro koho jsou produkty jednotlivých pojišťoven vhodné a jestli klienti nebo potencionální klienti do konkrétního cílového trhu patří.

Dokumenty s cílovými trhy jsou určené především zprostředkovatelům pojištění.  Dokumenty pro naše smluvní partnerské pojišťovny hovořící o „Cílových trzích“ jsou dostupní na stránkách České asociace pojišťoven –  Česká asociace pojišťoven – CÍLOVÉ TRHY (cap.cz)