Spolehlivé pojištění Vašeho majetku a odpovědnosti za škodu

Nabízíme Vám komplexní pojištění majetku, domácnosti, spolehlivou pojistnou ochranu nemovitostí (staveb) a pro případ, že způsobíte škodu jinému vlastním opomenutím nebo nedbalostí, pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění majetku a domácnosti

Pojištění domácnostiCo je předmětem pojištění majetku a domácnosti?

Veškerý majetek, movité věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů (oprávněných osob). V pojistné smlouvě lze sjednat i pojištění cizích věcí oprávněně užívaných. Předmětem pojištění jsou i rotační elektromotory s příkonem od 50 W do 3 kw zabudované do elektrospotřebičů pojištěné domácnosti.

Na kterých místech jsou věci pojištěny?

V trvale obydleném bytě a v prostorách tvořících jeho příslušenství umístěné uvnitř bytu. Pojištěny jsou i věci umístěné v příslušenství, prostorách, prostranstvích, nebytových prostorech a společných částech domu (chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna apod.) mimo půdorys bytu, patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt. Při stěhování se pojištění vztahuje i na byt, do něhož se stěhujete, a to po dobu 30 dnů od zahájení stěhování.
Na jakémkoli jiném místě na území České republiky, byly-li poškozeny nebo zničeny věci osobní potřeby uložené oprávněnou osobou na místě k tomu určeném nebo obvyklém (např. v ubytovacím, stravovacím, sportovním zařízení, dopravním prostředku apod.)

Pro jaké případy máte pojištěnou domácnost?

Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení. Pojistná ochrana dále zahrnuje škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Znáte výhody pojištění majetku?

Rozsah pojištění je sestaven tzv. „stavebnicovým systémem“ – můžete si, podle vlastního uvážení, sami zvolit typ a rozsah pojištění, který bude nejlépe vyhovovat Vašim pojistným potřebám.

Pojištění nemovitostí (staveb)

Co je předmětem pojištění nemovitosti?

Budova, stavba nebo byt, včetně jejich součástí a příslušenství, dále stavební materiál a výrobky sloužící k opravám pojištěné budovy, stavby nebo bytu. U budov a bytů musí nejméně jedna polovina plochy sloužit trvale k obytným účelům. Pojistit lze i bytové domy ve vlastnictví občanů (nabytých do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. a násl. nebo na základě restituce, privatizace). Pojištění se sjednává na novou cenu.

Chcete mít pojištěnou i stavbu nově zahajovanou?

Pojistit si můžete také stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součásti; stavebního materiálu a stavebních mechanismů; stavebního nářadí a dočasných objektů zařízení staveniště. Využijte slevu, kterou poskytujeme na nemovitosti ve výstavbě nebo rekonstrukci po dobu 2 let od data vydání stavebního povolení příslušným Stavebním úřadem.

Pro jaké případy máte pojištěnou nemovitost?

Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení.
Pojištění lze sjednat i na škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Pojištění rekreační domácnosti

Předmětem pojištění rekreační domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení rekreační domácnosti a sloužících provozu rekreační domácnosti nebo uspokojování potřeb členů této domácnosti. Pojištěné věci a místo pojištění jsou totožné s údaji uvedenými v klasickém pojištění domácnosti. Pojištěny jsou i movité věci osob, které rekreační domácnost oprávněně užívají. Pojištění se sjednává v časové ceně.

Pojištění rekreační nemovitosti

Předmětem pojištění je rekreační nemovitost nebo budova v osobním vlastnictví, která slouží k individuální rekreaci osob a není celoročně obývána, včetně jejích součástí a příslušenství; nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované rekreační nemovitosti; stavební součásti staveb, dále stavební materiál, výrobky sloužící k údržbě a opravám pojištěné rekreační nemovitosti. Pojištění se vztahuje i na drobné stavby a oplocení, pokud se nacházejí na stejné parcele jako rekreační nemovitost.

Zašlete nám nezávazně nejnutnější údaje k pojištění a my vám připravíme cenovou nabídku pojištění nemovitosti nebo se objednejte do našeho klientského centra.

Spočítat pojištění majetku:

Předmět

RD je trvale obydlený?
anone

Konstrukce RD (zděné, dřevěné, apod.)

Střecha RD (sedlová, rovná, apod.)

Obytné podkroví
anone

Stáří RD

Rok poslední rekonstrukce RD

Plocha sklepních prostor

Plocha přízemí

Plocha 1. patra

Plocha 2. patra

Plocha podkroví

Adresa

Obec

Pojistná částka

Osobní údaje

Jméno a příjmení

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Vaše zpráva

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 2789 občanského zákoníku od Vás prostřednictvím jednotlivých následujících úkonů zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění, na jejichž základě Vám následně bude navržena pojistná smlouva.