Tento REKLAMAČNÍ ŘÁD se vydává za účelem vyřízení případných reklamací a stížností na činnost pojišťovacích podřízených zprostředkovatelů, jednatelů a zaměstnanců společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o..

Důraz je kladen na to, aby každá reklamace a stížnost byla ve První moravská brokerská společnost s.r.o. zodpovědně, úplně, objektivně a včas posouzena a příslušný výsledek byl předán stěžovateli a všem zúčastněným stranám.

 1. Pojišťovacím podřízeným zprostředkovatelem – (dále jen PPZ) se rozumí každý PPZ, který je činný při zprostředkování pojistných smluv na základě zákona č.38/2004 Sb., § 6 o pojišťovacích zprostředkovatelích (v platném znění) jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel pro společnost První moravská brokerská společnost s.r.o..
 2. Jednatel společnosti – jedná se o osobu, která je činní v společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. jako statutární orgány společnosti.
 3. Zaměstnanci – jedná se o všechny zaměstnance společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o., kteří jsou ve společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. zaměstnání na základě pracovní smlouvy.
 4. Reklamující nebo stěžovatel je fyzická osoba nebo i právnická osoba – nejčastěji klient, ale také například zástupce některého z obchodních partnerů společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o., případně zástupce třetí strany nebo státních orgánů.
 5. Určená osoba ‐ reklamace a stížnosti jsou vyřizovány v návaznosti na organizační strukturu společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o., Jaroslavem Fryčem jednatelem společnosti (dále jen určená osoba – UO). Nestandardní případy reklamací a stížností UO řeší vždy spolu s vedením společnosti. (Jedná se o složité, důležité případy – např. podezření na porušení zákonů nebo trestnou činnost.)
 6. Reklamační řád společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. navazuje na KODEX ETIKY V POJIŠŤOVNICTVÍ vydaný ČAP a na ETICKÝ KODEX společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. neboť stížnost se může týkat i neetického jednání. K povinnosti dodržovat zásady obou dokumentů se zavazuje každý PPZ ve smlouvě se společností První moravská brokerská společnost s.r.o..

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE (STÍŽNOSTI)

 1. UO vždy zaeviduje reklamaci (stížnost) s datem přijetí. Každá reklamace a stížnost musí mít písemnou formu. V případě, že se jedná o ústní stížnost nebo reklamaci je potřeba požádat reklamujícího (stěžovatele) o vyhotovení dané reklamace v písemné podobě.
 2. Reklamace nebo stížnost lze podat:
  • písemně na adresu: Štefánikova 134/64, 612 00 Brno
  • elektronickou poštou: obchod@pmbs.cz
  • osobně v písemné formě na adrese společnosti (pracovník pobočky je povinen do 24 hod. předat reklamaci či stížnost Určené osobě).
 3. UO vede evidenci reklamací a stížností klientů.
 4. UO prověří reklamaci nebo stížnost a požaduje vyjádření od všech zúčastněných, kterých se daná reklamace nebo stížnost týká.
 5. Zúčastněná strana je zprostředkovatel případně zaměstnanec společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o., kterého se daná reklamace nebo stížnost týká. Zúčastněná strana je povinna se vyjádřit v termínu stanoveném UO a v případě potřeby se na vyzvání dostavit na centrálu První moravská brokerská společnost s.r.o. na osobní projednání.
 6. Reklamující nebo stěžovatel (klient, případně třetí strana) může být požádán o doplnění své informace k dané reklamaci nebo stížnosti.
 7. UO reklamaci nebo stížnost vyhodnotí, posoudí její oprávněnost a rozhodne o jejím věcném řešení. Současně rozhodne o opatření v rámci společnosti. UO vše zapíše do zprávy o vyřízení reklamace nebo stížnosti a zašle ji všem zúčastněným stranám.
 8. Termín k vyřízení reklamace (stížnosti) je stanoven u standardní reklamace maximálně jeden měsíc od jejího písemného doručení do společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o..
 9. Pokud klient (stěžovatel) nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti zašle písemnou formou toto sdělení na adresu sídla společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. Štefánikova 134/64, 612 00 Brno.
 10. UO v případě písemného nesouhlasu o vyřízení reklamace rozhodne, zda lze daný případ řešit opětovně standardně (upravenou zprávou o vyřízení reklamace nebo stížnosti), případně se celá záležitost začne řešit jako nestandardní reklamace nebo stížnost.

Následná opatření

 • Je‐li reklamace neoprávněná, zašle UO reklamujícímu či stěžovateli vhodnou písemnou formou nebo elektronicky stanovisko společnosti s poučením a doporučením, jak se případně příště zachovat, aby reklamování nebylo nutné. Současně nabídne přednosti První moravská brokerská společnost s.r.o..
 • Pokud se reklamace nebo stížnost prokáže jako oprávněná, První moravská brokerská společnost s.r.o. z toho podle míry porušení smluvních ujednání a etických kodexů vyvodí důsledky a přijme nápravná opatření.
 • Tato opatření budou neprodleně sdělena zprostředkovateli, který pochybil, ústně nebo písemně prostřednictvím UO.
 • Písemná forma bude prováděna vytýkacím dopisem a ústním pohovorem.
 • V případě, že ze strany zprostředkovatele společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. bude zjištěno hrubé nebo opakované porušení povinností stanovených zákonem a interními předpisy První moravská brokerská společnost s.r.o. případně bude zjištěno porušení smluvních ujednání a etických kodexů, První moravská brokerská společnost s.r.o. s tímto zprostředkovatelem ukončí smlouvu.

Opatření proti podvodům a protikorupčnímu jednání

V případě podezření na protikorupční jednání či podvod ze strany zprostředkovatele, nechť klient tuto skutečnost nahlásí vedení společnosti.

Tento reklamační řád byl schválen vedením společnosti První moravská brokerská společnost s.r.o. s účinností od 1.1.2014.

Jaroslav Fryč jednatel společnosti