Účinně Vám pomáháme orientovat se v pojištění průmyslových podniků a podnikatelské oblasti, nebo soukromém pojištění majetku, penzijním i životním pojištění. Jsme Vaším nestranným rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany k danému riziku, při rozhodování o účelnosti předmětu pojištění k výši ceny. Spolehlivě vedeme v případě pojistné události a poskytuje odbornou pomoc při jejím plnění. Trvale pečujeme o Vaši pojistku s ohledem na měnící se nabídku pojistného trhu.

Poskytujeme komplexní poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti pojištění:

  • výběr a vyhodnocení pojistných rizik, sestavení návrhů na pojistné krytí a jejich předkládání pojistitelům
  • vyhodnocení nabídky jednotlivých pojišťoven co do obsahu pojistného krytí a výše pojistného před konečným rozhodnutím klienta
  • zajištění účelného uspořádání pojistných smluv
  • poskytování celoročního servisu a pomoc při vyřizování pojistných událostí
  • plné zastupování při vyřizování pojistných událostí
  • právní zastoupení (zdarma) v případech, kdy Vám vznikla škoda, např. za kterou prokazatelně odpovídá jiný účastník silničního provozu
  • poradenská činnost v případě, kdy se dostanete do sporu s některou z pojišťoven
  • vypracování znaleckých posudků, ocenění vozidel, strojů a strojních zařízení (za účelem prodeje, dědictví, pojištění, darů, vkladů do obchodního majetku, předmanželské smlouvy, dražby, likvidace, konkurzy, poskytnutí úvěrů, daňové a celní řízení atd…)
  • zaručení uspokojení Vašich právních nároků vyplývajících ze zákona a ze sjednané pojistné smlouvy (zákonné termíny, správnost a přiměřenost výpočtů pojišťoven…)